Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče, 

v této rubrice naleznete informace týkající se zápisu Vašich dětí do naší mateřské školy.

 

Zápis dětí pro školní rok 2021/22 je plánován na 5. 5. 2021. 

Podrobnosti k průběhu zápisu vám včas upřesníme.

 

Formuláře ke stažení ZDE: 

 

Žádost o přijetí do MŠ Malšice - 1 zástupce

Žádost o přijetí do MŠ Malšice - oba rodiče

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost po dohodě s vedením školy ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Poté bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy a na dveřích školy.

Termín zveřejnění Vám bude sdělen při podání žádosti a zároveň k nahlédnutí na webových stránkách školy v záložce „zápisy do MŠ“.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude předáno osobně, případně bude zasláno poštou na doručenku.

Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání potřebné dokumentace, která zakládá školní matriku a bez níž není možné zahájit docházku do mateřské školy.

Součástí tohoto setkání bude taktéž seznámení se školním řádem.

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání budou s dostatečným předstihem zveřejněna v této sekci.

Kritéria nevylučují přijetí dítěte z jiné spádové oblasti, pouze upřednostňují děti spadající do dané mateřské školy na základě spádovosti.

Příprava žádosti:

Výše naleznete ke stažení  2 druhy žádosti.

Podle nového Občanského zákoníku jsou oba zákonní zástupci povinni rozhodovat o právech dítěte ve shodě.

Pokud se zákonní zástupci řídí touto odpovědností ve vztahu k rozhodování o právech svého dítěte, je postačující vyplnit žádost, která je určena pro jednoho z rodičů a škola povede správní řízení s tímto zákonným zástupcem, který bude uveden na žádosti.

Pokud však zákonní zástupci nejednají ve shodě, i když jim to Občanský zákoník ukládá, pak je nutné použít formulář žádosti, který je určen oběma zákonným zástupcům s uvedením jejich identifikačních údajů a podpisem obou rodičů. V tomto případě bude škola zahajovat správní řízení s oběma účastníky.

 Žádost můžete vyplnit a předat ve dnech zápisu vedení školy .

Žádost můžete vyplnit  ve dnech zápisu v prostorech školy určených pro zápis do mateřské školy.

Co je potřebné k zápisu do mateřské školy?

  • vyplnit žádost – doma nebo v MŠ (ke stažení naleznete výše v této sekci)
  • potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce 

V případě:

  • že jste podávali žádost v loňském roce a nebyli jste přijati, je Vaše potvrzení o očkování již v dokumentaci školy a tudíž není potřebné opětovně doložit

Kdo má povinnost se dostavit k zápisu?

Nově  - novela školského zákona č. 178/2016 Sb. se zavedením povinného předškolního vzdělávání ukládá povinnost docházky dítěte do mateřské školy, které před zahájením daného školního roku, pro který je vypsán termín zápisu, dovrší k 31.8. pěti let, v případě odkladu povinné školní docházky k 31.8. šesti let .

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném ve školním řádu školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví taktéž školní řád mateřské školy.

Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

§34a odst.5 písmeno a)

  • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy

§34a odst.5 písmeno b)

  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a

 

Pokud zákonný zástupce zvolí individuální způsob vzdělávání, musí se dostavit k zápisu a řídí se níže stanovenými požadavky, které upravuje:

 §34b Individuální vzdělávání dítěte

1)Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověřování uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření podle osdt.3, a to ani v náhradním termínu.

 

5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy a ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

 

6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.